Termeni și condiții generale

pentru utilizarea serviciilor SMARTEC DC

PREAMBUL

Acest document are ca şi scop determinarea drepturilor şi obligaţiilor celor două părţi.

Dată fiind natura particulară a expunerii Serviciilor contractate (reţeaua informatică mondială, denumită Internet) şi în absenţa unor reglementări specifice în acest sens, părţile sunt de acord că legea română va fi aplicată pentru executarea acestui contract şi că toate referinţele la o anumită reglementare legislativă se referă la aceasta. Termenul de legislaţie reprezintă, în acest Contract, toate normele juridice emise de autorităţile române (parlament, guvern, administraţie publică şi alte organisme ale serviciului public).

Orice modificare sau adăugare a unui articol se va face printr-o anexă adusă prezentului contract. Modificarea respectivă va fi identificată prin numărul articolului, urmat de « Bis » (exemplu : adăugarea unui articol 4, va fi notată în anexă ca şi « articolul 4 bis »). Anexele şi contractul formează un tot indivizibil.

Secţiunea 1

Dispoziţii specifice tuturor tipurilor de servicii

1.1. Definiţii

În prezentul Contract, termenii folosiţi cu majusculă vor avea următoarea semnificaţie:

Abonament: pachetul de servicii de găzduire web oferite Clientului de SMARTEC DC prin intermediul infrastructurii SMARTEC DC, care poate cuprinde un anumit volum de Servicii de bază, conform celor menţionate în Anexa 1 a Contractului sau într-un act adiţional la Contract şi Servicii incluse şi în baza cărora Clientul datorează SMARTEC DC plata Valorii Abonamentului.

Activarea: data de la care Clientul are acces la cel puţin unul din Serviciile contractate.

Activarea iniţială: data de la care Clientul are acces la Serviciile contractate în mod limitat ca urmare a lipsei documentelor necesare identificării acestuia. Activarea iniţială are loc atunci când Contractul a fost acceptat în mod verbal de Client şi plata primei facturi sau facturi pro forma a fost confirmată.

Activarea deplină: data de la care Clientul are acces la toate Serviciile contractate. Activarea deplină presupune semnarea Contractului de către Client şi trasmiterea documentelor necesare identificării Clientului către SMARTEC DC.

Aplicaţia ”MyWeb”: serviciul prin intermediul căruia sunt furnizate informaţii despre situaţia contului de client SMARTEC, utilizatorilor serviciilor SMARTEC, şi prin care se pot efectua modificări în cel mai scurt timp. Accesul la acest serviciu se poate face printr-o parolă cunoscută numai de Clientul titular al contului. Clientul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranţă a parolei şi utilizarea acesteia. Prin Aplicaţia “MyWeb” Clienţii îşi pot plăti factura SMARTEC online cu cardul, pot solicita schimbări de pachete, activări sau dezactivări de opţiuni şi servicii, pot gestiona serviciile web asociate contului lor şi pot vizualiza facturile electronice.

Client: persoana fizică sau persoana juridică, semnatară a Contractului, ale cărei date de identificare sunt menţionate pe Prima Pagină a Contractului şi care foloseşte Serviciile furnizate de SMARTEC pentru nevoi proprii, fără a furniza la rândul său aceste Servicii către terţi.

Data de facturare: data alocată automat Clientului în momentul Activării iniţiale, în funcţie de care se stabileşte Perioada de facturare şi suma facturată şi care este comunicată în scris Clientului la Activare.

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă aşa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Frauda Clientului: orice acţiune sau inacţiune a Clientului (i) care constituie o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligaţiilor sale contractuale sau legale, cu intenţia de a produce fie companiei SMARTEC DC, fie unui terţ a unui prejudiciu de orice natură sau de a obţine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept consecinţă producerea unui asemenea prejudiciu sau obţinerea unui asemenea avantaj.

SMARTEC DC: societatea comercială SMARTEC DC S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Răvaşului nr. 8, judeţul Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1739/2009, Cod Unic de Înregistrare 26048045, cu Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO26048045, capital social subscris şi vărsat 200 lei, cont bancar RO64 CECE CJ01 01RO N059 7033 deschis la banca CEC BANK SA.

Satisfacţie garantată: perioada specificată în Contract în timpul căreia Clientul poate denunţa unilateral Contractul.

Parola: şir de caractere, ales de fiecare Client sau alocat fiecărui Client, în scopul protejării informaţiilor referitoare la Client şi al folosirii de către acesta, în siguranţă, a Serviciilor furnizate de SMARTEC DC. Clientul îşi asumă întreaga răspundere pentru păstrarea în siguranţă a Parolei şi utilizarea acesteia. Parola se poate modifica doar la solicitarea Clientului, singurul în măsură să o cunoască.

Găzduire web: pachetul oferit de SMARTEC DC, care cuprinde un

Abonament specific şi folosinţa infrastucturii SMARTEC DC în scopul activării online a serviciilor web proprii Clienţilor.

Uptime: procentul dintr-o anumită lună calendaristică în care un serviciu este disponibil pentru a fi accesat/utilizat conform Contractului. Acest procent se calculează de SMARTEC DC prin sisteme de monitorizare proprii.

Perioada de facturare: perioada dintre două Date de facturare consecutive.

Perioada minimă contractuală: perioada minimă pentru care Contractul este valabil, menţionată în Anexa 1 a Contractului şi care este calculată cu începere de la prima Dată de facturare ulterioară Activării.

Persoana de contact: persoana fizică autorizată sau desemnată de Client şi acceptată de SMARTEC DC să îl reprezinte în relaţia contractuală cu SMARTEC DC.

Infrastructura SMARTEC DC: reţeaua de comunicaţii electronice, proprietatea SMARTEC DC, prin intermediul căreia se furnizează Serviciile oferite de SMARTEC DC în baza prezentului Contract.

Serviciile: toate serviciile de găzduire web oferite de SMARTEC DC Clientului prin intermediul Infrastructurii SMARTEC DC, în baza Contractului, indiferent că sunt prestate în cadrul sau în afara Abonamentului, incluzând, după caz, Serviciile de bază, Servicile incluse, Serviciile suplimentare. Tarifele acestor servicii sunt plătibile în RON pe baza ratei de schimb BNR din ziua emiterii facturii.

Servicii de bază: serviciile prin care Clientul are acces direct la Infrastructura SMARTEC DC, fără activarea prealabilă a unui alt serviciu. Acestea sunt: Serviciul Server Web, Serviciul de mesagerie electronică, Serviciul de transfer de fişiere FTP, Serviciul DNS.

Servicii incluse: reprezintă serviciile activate automat împreună cu serviciul de bază şi furnizate de SMARTEC DC Clientului, în cadrul Abonamentului, în scopul sporirii confortului şi satisfacţiei Clientului în ceea ce priveşte Serviciile şi, în general, derularea Contractului.

Servicii suplimentare: servicii oferite de SMARTEC DC pe lângă Serviciile de bază activate automat sau la solicitarea Clientului, a căror utilizare poate presupune costuri suplimentare afişate în mediile de informare SMARTEC DC şi de care Clientul ia cunoştinţă în momentul solicitării activării acestora.

Serviciile terţilor: servicii oferite de terţi în raport cu prezentul Contract, de care Clientul poate beneficia la discreţia sa prin intermediul SMARTEC DC şi în legătură cu care SMARTEC DC acţionează ca intermediar.

Tarif: suma percepută de SMARTEC DC Clientului pentru furnizarea unui anumit tip de serviciu.

Tarife administrative: tarife percepute de către SMARTEC DC pentru prestarea unor servicii, altele decât serviciile de găzduire web (de ex. tariful de reconectare etc.) şi care pot fi consultate pe pagina www.smartec.ro sau prin solicitare de informaţii la Serviciul Clienţi.

Utilizator: reprezintă persoana fizică autorizată de Client să beneficieze, în tot sau în parte, de Serviciile oferite de SMARTEC DC conform Contractului.

Valoarea abonamentului: suma fixă în moneda de referinţă cuprinsă în oferta comercială, parte integrantă a Contractului, comunicată Clientului în momentul semnării Clauzelor Contractuale de Bază, datorată lunar de Client către SMARTEC DC, reprezentând contravaloarea serviciilor din Abonament, plătibilă în RON pe baza ratei de schimb BNR din ziua emiterii facturii.

1.2. Prelungirea tacită a Contractului

La expirarea Perioadei minime contractuale, în cazul în care nici una dintre părţi nu comunică celeilalte părţi intenţia sa de încetare a Contractului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea Perioadei minime contractuale, Contractul se prelungeşte tacit pentru perioade succesive egale cu Perioada minimă contractuală nefiind necesară nici o altă formalitate. SMARTEC DC va informa Clientul cu privire la data expirării Perioadei minime contractuale, cu cel puţin 30 de zile anterior acestei date.

1.3. Modificarea datelor menţionate pe Prima Pagină sau a celor incluse în documentele solicitate de SMARTEC DC

(1) Clientul are obligaţia de a anunţa imediat SMARTEC DC despre orice modificare intervenită pe parcursul derulării Contractului în legătură cu documentele şi informaţiile menţionate pe Prima Pagină sau prezentate în vederea Activării. Dacă va exista vreo neconcordanţă în ceea ce priveşte numirea sau revocarea unei persoane împuternicite din partea Clientului pentru gestionarea relaţiei cu SMARTEC DC sau dacă există informaţii contradictorii, SMARTEC DC va avea dreptul să nu respecte cererile venite din partea Clientului până nu va primi informaţiile utile despre rezolvarea acestei neconcordanţe. SMARTEC DC îşi rezervă dreptul de a suspenda furnizarea serviciului până la soluţionarea acestei situaţii, reconectarea putând fi făcută numai în baza unei dovezi concludente primite de către SMARTEC DC în acest sens. Clientul se va asigura că fiecare persoană împuternicită va recunoaşte şi va accepta că SMARTEC DC nu este răspunzătoare pentru nici o consecinţă rezultată din exercitarea drepturilor SMARTEC DC menţionate în această clauză. Clientul va fi responsabil pentru fapte sau prejudicii de orice natură create în cazul nerespectarii obligaţiei menţionate mai sus.

(2) Clientul are dreptul de a modifica Serviciile suplimentare solicitate prin notificare scrisă transmisă către SMARTEC DC. O astfel de modificare are efect imediat sau de la Data de facturare ulterioară acestei solicitări în funcţie de tipul solicitării formulate de Client.

1.4. Obligaţiile părţilor în legătură cu Serviciile

1.4.1. Obligaţiile SMARTEC DC

(1) SMARTEC DC depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor furnizate.

(2) SMARTEC DC nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Client sau de orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce priveşte modul de utilizare a Serviciilor, scopul utilizării acestora sau conţinutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operaţiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor.

(3) Calitatea Serviciilor poate fi afectată de anumiţi factori aflaţi în afara controlului SMARTEC DC. SMARTEC DC nu răspunde de pierderile sau distrugerile, de orice natură, cauzate Clientului prin lipsa de acces la Servicii sau furnizarea de Servicii de calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara controlului SMARTEC DC (de exemplu: acţiunea unor terţe persoane, folosirea unor echipamente sau programe software necorespunzătoare din punct de vedere tehnic etc.).

(4) SMARTEC DC răspunde exclusiv pentru Serviciile sale şi, prin urmare, nu răspunde pentru serviciile oferite de terţe părţi, care fac uz, în orice formă, de Serviciile sale. Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, SMARTEC DC nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de Client în legătură cu Serviciile terţilor.

(5) SMARTEC DC nu răspunde pentru terţe persoane care beneficiază de Servicii în absenţa unui contract încheiat între SMARTEC DC şi o asemenea terţă persoană.

(6) SMARTEC DC pune la dispoziţia Clienţilor informaţii utile referitoare la Servicii şi la modul de utilizare a acestora prin intermediul broşurilor şi al altor documente care pot fi solicitate SMARTEC DC şi agenţilor săi, precum şi prin web-site-ul SMARTEC DC, Serviciul Clienţi, Suport Tehnic. Informaţiile la care se face referire în prezentul articol sunt valabile începând cu data aducerii lor la cunoştinta publicului, cu excepţia situaţiei în care se menţionează expres o altă dată.

(7) SMARTEC DC garantează următorii parametri de calitate a Serviciilor sale: uptime de 99.5% în ceea ce priveşte Serviciile contractate.

În cazul nerespectării acestor parametri, SMARTEC DC oferă despăgubiri cu o valoare egală cu contravaloarea serviciului neprestat. Acestea se acordă ca urmare a reclamaţiei Clientului şi după analizarea în prealabil a tuturor circumstanţelor existente care justifică acordarea de despăgubiri. În cazul în care Clientul este nemulţumit de despăgubirile acordate de către SMARTEC DC, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente în vederea recuperării prejudiciului suferit.

(8) SMARTEC DC nu răspunde pentru niciun prejudiciu indirect sau viitor suferit de Client incluzând, dar fără a se limita la prejudicii rezultate din folosirea necorespunzătoare a serviciilor şi/sau echipamentelor de comunicaţii şi/sau a programelor software utilizate de către client, prejudicii rezultate din nefuncţionarea serviciului, pierderi de profit sau beneficii nerealizate etc.

1.4.2. Obligaţiile Clientului

(1) SMARTEC DC oferă posibilitatea Clientului de a proteja accesul la Datele sale personale prin utilizarea Parolei, iar Clientul este singurul răspunzător pentru acţiunile şi inacţiunile sale care au drept consecinţă accesul terţilor la Parola Clientului.

(2) Clientul este singurul răspunzător pentru acţiunile şi inacţiunile sale care au drept consecinţă încălcarea oricăror reglementări referitoare la condiţiile de accesare şi/sau utilizare a Serviciilor, inclusiv în ceea ce priveşte serviciile care – conform reglementărilor în vigoare – nu este permis a fi accesate de către toate categoriile de consumatori.

(3) Clientul se obligă să utilizeze Serviciile în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu prevederile acestui Contract şi cu instrucţiunile de utilizare furnizate de SMARTEC DC, să se abţină de la orice acţiuni şi să evite orice inacţiuni care pot aduce prejudicii imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror altor drepturi ale SMARTEC DC.

(4) Clientul se obligă să nu expedieze mesaje scrise , manual sau cu ajutorul unor sisteme automate, în scop promoţional sau de prezentare a serviciilor/produselor sale, indiferent de natura acestora, ca activitate de cercetare de piaţă, sau în orice alte scopuri care sunt contrare utilizării pentru nevoi proprii a serviciilor furnizate de către SMARTEC DC.

(5) Clientul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Utilizatorului prevederile Contractului şi de a depune toate eforturile pentru a determina Utilizatorul să respecte prevederile Contractului. Clientul poartă întreaga răspundere privind utilizarea Aplicaţiei ”MyWeb”, indiferent de utilizatorul final şi indiferent de tipul de echipamente folosit pentru accesarea Aplicaţiei ”MyWeb”.

1.5. Furnizarea de Servicii de bază în afara Abonamentului şi Tarifele aplicabile acestora

(1) SMARTEC DC va furniza Clientului Servicii de bază în afara Abonamentului, în cazul în care Clientul a beneficiat de întreg volumul de Servicii de bază din cadrul Abonamentului.

(2) Tarifele percepute de SMARTEC DC pentru furnizarea Serviciilor de bază în afara Abonamentului şi modul de calcul al acestora sunt prevăzute în ofertele comerciale emise de SMARTEC DC şi care fac parte integrantă din Contract.

Clientul declară că a fost informat înainte de a încheia contractul despre planul tarifar ales, inclusiv despre contravaloarea acestuia pe întreaga perioadă minimă contractuală, despre tarifele aplicabile, durata minimă a contractului, condiţiile încetării acestuia şi cele de obţinere şi utilizare a Serviciilor. Modificarea Tarifelor se va efectua cu respectarea art. 7 din Clauzele Contractuale de Bază. Clientul poate obţine informaţii actualizate despre Tarife la Serviciul Clienţi sau pe www.smartec.ro.

1.6. Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare şi Serviciilor terţilor

(1) Tarifele percepute de SMARTEC DC pentru furnizarea Serviciilor suplimentare solicitate de Client şi modul de calcul al acestora sunt prevăzute în ofertele comerciale emise de SMARTEC DC şi care fac parte integrantă din Contract.

Modificarea Tarifelor se va efectua cu respectarea art. 7 din Clauzele Contractuale de Bază. În cazul în care Clientul nu acceptă modificările survenite în legătură cu Tarifele aplicabile Serviciilor suplimentare, Clientul poate opta pentru neutilizarea Serviciului suplimentar respectiv. Clientul poate obţine informaţii actualizate privind Tarifele apelând Serviciul Clienţi şi pe www.smartec.ro.

(2) Tarifele Serviciilor terţilor sunt cele prevăzute în materialele emise de terţi.

1.7. Facturarea şi termenele de plată

(1) Prima factură va conţine, pe lângă cele stabilite în art. 5 din Clauzele Contractuale de Bază şi (i) Valoarea Abonamentului şi (ii) dacă este cazul contravaloarea Serviciilor furnizate în afara Abonamentului şi (iii) dacă este cazul, contravaloarea Serviciilor terţilor corespunzătoare perioadei dintre Activare şi Data de facturare.

(2) SMARTEC DC poate să emită facturi intermediare de regularizare, pentru corectarea unor eventuale erori apărute în facturile anterioare emise şi transmise Clientului. Plata facturilor intermediare se face în conformitate cu art. 5 din Clauzele Contractuale de Bază şi cu alineatele de mai jos.

(3) SMARTEC DC emite facturi în formă electronică în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Părţile convin că transmiterea facturii către Client se va face prin postarea acesteia în formă electronică în Aplicaţia “MyWeb” iar obligaţia de plată a Clientului este independentă de accesarea contului sau de disponibilitatea acestuia. Dacă factura este transmisă electronic, Clientul nu va primi factura pe suport de hârtie. Clientul poate solicita transmiterea facturii pe suport de hârtie la adresa indicată pe Prima Pagină, prin înaintarea unei cereri către Serviciul Clienţi.

Indiferent de modalitatea de transmitere a facturii pentru Servicii, neprimirea acesteia nu exonerează Clientul de la plată, Clientul fiind obligat să se intereseze despre cuantumul sumei facturate. La cerere, Clientul poate primi un duplicat al facturii tipărite în condiţiile plăţii tarifului administrativ corespunzător acestei solicitări. Clientul nu va fi obligat la plata tarifului administrativ în situaţia în care va solicita un singur duplicat pe lună. Clientul este în întregime responsabil pentru accesarea propriului cont pe Aplicaţia “MyWeb” şi pentru condiţiile de accesare a internetului. Informaţiile necesare pentru accesarea contului sunt afişate pe adresa www.smartec.ro sau se pot solicita Serviciului Clienţi. Factura electronică va fi disponibilă în Aplicaţia “MyWeb” pentru o perioada de cel puţin 12 luni. Clientul poate renunţa la factura electronică şi poate solicita oricând revenirea la factura pe hârtie, SMARTEC DC având posibilitatea perceperii unui tarif administrativ pentru oferirea acestui serviciu. Clientul poate obţine detalii despre modalitatea de transmitere a facturii pe www.smartec.ro şi apelând la Serviciul Clienţi.

(4) În caz de neplată a facturii până la expirarea termenului stabilit pentru plata facturii conform art. 5 din Clauzele Contractuale de Bază, Clientul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi va datora penalităţi de întârziere de 1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, calculate asupra valorii totale a facturii, până la data achitării integrale a sumelor datorate către SMARTEC DC. Cuantumul sumelor datorate de Client cu titlu de penalităţi de întârziere poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(5) La expirarea termenului de plată stabilit conform art. 5 din Clauzele Contractuale de Bază, pe lângă măsurile luate conform alineatului 4 de mai sus, SMARTEC DC poate suspenda accesul Clientului la Servicii până la plata integrală a facturii. Pentru reconectare Clientul va fi obligat să achite contravaloarea facturii şi ulterior reconectării, tariful de reconectare pe factura următoare.

(6) În cea de-a 25-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul în care Clientul nu a plătit integral sumele datorate, SMARTEC DC este îndreptăţită să rezilieze prezentul Contract conform art.1.14 alineat 1 de mai jos.

(7) SMARTEC DC emite facturi nedetaliate. Detaliile utilizării Serviciilor de către Client pot fi accesate în aplicaţia MyWeb. Investigarea acestor detalii se efectuează numai în baza cererii exprese a Clientului, în condiţiile plăţii tarifului administrativ corespunzător acestei solicitări.

(8) Informaţii despre suma de plată, data emiterii facturii şi informaţii actualizate privind planurile tarifare aplicabile pot fi obţinute de client de la Serviciul Clienţi sau prin Aplicaţia “MyWeb”. Informaţiile transmise prin email au un caracter strict orientativ şi nu sunt opozabile SMARTEC DC.

1.8. Contestarea facturii

(1) Clientul poate contesta valoarea facturii prin formularea unei reclamaţii scrise, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data emiterii facturii, indicând în mod obligatoriu suma contestată şi/sau Serviciile facturate astfel contestate.

SMARTEC DC va transmite Clientului răspunsul motivat la reclamaţia formulată, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii reclamaţiei.

(2) Reclamaţia nu exonerează Clientul de la plata facturii contestate. Cu toate acestea, în cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată şi în cazul în care

SMARTEC DC trebuie să restituie Clientului anumite sume incluse într-o factură contestată, aceste sume în RON se vor compensa cu sume care ar trebui datorate conform facturii ulterioare soluţionării reclamaţiei.

1.9. Suspendarea şi/sau restricţionarea furnizării Serviciilor

(1) Clientul poate solicita suspendarea furnizării Serviciilor pentru o singură perioadă de timp limitată, de cel mult 3 (trei) luni consecutive pe an calendaristic, calculată din momentul solicitat de Client, dar nu retroactiv. La expirarea perioadei pentru care a fost solicitată suspendarea voluntară, SMARTEC DC va proceda la reconectare în mod automat, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente. Suspendarea va fi efectuată numai în cazul în care Clientul nu are datorii restante faţă de SMARTEC DC.

(2) SMARTEC DC poate suspenda sau restricţiona accesul Clientului la Servicii imediat, fără preaviz sau altă formalitate şi fără drept la despăgubiri, în următoarele situaţii: (i) Clientul nu a achitat integral factura la termen, potrivit art. 1.7 alineat 5 de mai sus; (ii) Clientul şi-a încălcat oricare alte obligaţii contractuale şi/sau condiţiile de folosire a Serviciilor SMARTEC DC; (iii) în caz de Fraudă a Clientului; (iv) în orice alt caz în care acţiunile sau inacţiunile Clientului pot determina un risc pentru SMARTEC DC, (v) în cazul în care SMARTEC DC suspendă accesul Clientului la Servicii în baza unui alt contract încheiat de SMARTEC DC cu Clientul, (vi) în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul Contract sau în lege.

(3) Reluarea prestării Serviciilor are loc în maxim 24 de ore de la îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: (i) data primirii de către SMARTEC DC a dovezii efectuării plăţii de către Client a Tarifului administrativ de reconectare, a Valorii abonamentului pe perioada suspendării şi a altor sume datorate, în situaţia art. 1.9 alineat 2 sau a Tarifului administrativ de suspendare în situaţia art.1.9 alineat 1; (ii) prezentarea de către Client a documentelor şi informaţiilor solicitate în momentul suspendării/restricţionării.

1.10. Cesiune

(1) SMARTEC DC are dreptul să transfere integral sau parţial drepturile şi obligaţiile sale unei terţe părţi, cu notificarea Clientului, dar fără a solicita consimţământul acestuia şi fără ca acesta să aibă dreptul la compensaţii de orice natură.

SMARTEC DC se va asigura că această cesionare să nu afecteze negativ drepturile şi obligaţiile Clientului prevăzute în prezentul Contract.

(2) Clientul poate să transfere drepturile şi obligaţiile sale din prezentul Contract numai cu acordul scris al SMARTEC DC şi numai prin semnarea contractului tip de cesiune pus la dispoziţia Clienţilor de SMARTEC DC. Cesiunea produce efecte atât între părţi, cât şi faţă de SMARTEC DC numai după exprimarea în scris de către SMARTEC DC a acordului asupra cesiunii. Acordul SMARTEC DC în ceea ce priveşte cesiunea contractului este dat sub condiţia rezolutorie constând în apariţia unor date noi faţă de data acordului, referitoare la identitatea Părţilor sau a calităţii reprezentanţilor acestora. În cazul îndeplinirii condiţiei rezolutorii, atât acordul SMARTEC DC cu privire la cesiune cât şi contractul de cesiune vor fi lipsite de efecte retroactive. În consecinţă, Contractul cu SMARTEC DC va continua cu cedentul.

(3) Cesiunea cu titlu oneros a oricăror dintre drepturile acordate prin Contract Clientului, sau acordarea cu titlu oneros a dreptului de folosinţă a Abonamentului sau a altor drepturi rezultând din Contract se consideră Fraudă din partea Clientului.

1.11. Forţă majoră

(1) Părţile vor fi exonerate de răspundere în cazul în care prevederile Contractului nu pot fi respectate ca urmare a unui eveniment de forţă majoră. Prin eveniment de forţă majoră se înţelege orice eveniment în afara controlului părţilor afectate, imprevizibil şi insurmontabil. Partea care invocă forţa majoră va notifica cealaltă parte în scris, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare atât de la apariţia evenimentului respectiv, cât şi de la încetarea acestuia.

(2) La încetarea cazului de forţă majoră, partea care a fost împiedicată să-şi îndeplinească obligaţiile îşi va relua executarea obligaţiilor conform prezentului Contract.

1.12. Litigii

(1) Litigiile decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În scopul facilitării soluţionării pe cale amiabilă, Clientul are la dispoziţie Serviciul Clienţi.

(2) Orice plângere în legătură cu Contractul poate fi adresată de către Client Serviciului Clienţi, care va răspunde într-un termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare. De asemenea, Clientul se poate adresa cu plângeri autorităţilor competente sau instanţelor de judecată.

(3) Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract şi care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, va fi înaintat spre soluţionare instanţelor de judecată din Cluj-Napoca.

(4) SMARTEC DC îşi rezervă dreptul de a nu intra în relaţii contractuale şi de a denunţa unilateral contractele deja existente cu persoanele fizice sau juridice cu care se află în conflict/litigiu.

1.13. Date cu caracter personal

(1) Prin semnarea Contractului, Clientul este de acord ca Datele sale cu caracter personal, inclusiv cele având funcţie de identificare (codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate) să fie prelucrate de SMARTEC DC în următoarele scopuri:

- constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în legatură cu furnizarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract,

- realizarea unui interes legitim al SMARTEC DC în cadrul relaţiei dintre SMARTEC DC şi autorităţile competente şi/sau cu alţi furnizori de servicii web. Clientul permite SMARTEC DC să introducă date calificabile ca Date cu caracter personal într-o bază de date specială ce va putea fi utilizată de SMARTEC DC în orice baze de date referitoare la debitori.

- executarea obligaţiilor asumate de Client prin Contract, inclusiv prin transferul acestor date către alte societăţi care asigură executarea obligaţiilor asumate de Client prin Contract. Transferul şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste societăţi se face în scopul efectuării tuturor demersurilor necesare în vederea recuperării creanţelor SMARTEC DC înregistrate împotriva debitorilor săi, împreună cu penalităţile aferente, precum şi a eventualelor despşgubiri stabilite conform contractelor de abonament.

Activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate de SMARTEC DC sau de către împuterniciţi ai acesteia, notificaţi în condiţiile legii.

În cazul în care Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri din cele precizate la acest alineat, are dreptul de a-şi manifesta dreptul de opoziţie în scris. În acest caz Contractul va înceta în condiţiile prezentului TCG.

(2) Clientul îşi exprimă acordul pentru ca Datele sale cu caracter personal să fie transferate şi/sau procesate în străinătate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în acelaşi scop al furnizării de servicii de Găzduire Web.

(3) În scopul prelucrării Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului conform alineatelor de mai sus, SMARTEC DC va obţine acordul expres al acestuia, pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiţie. În acest sens, Clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale Utilizatorilor către SMARTEC DC să obţină consimţământul acestora pentru prelucrările efectuate de către SMARTEC DC în executarea acestui Contract şi pentru prelucrările de date menţionate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale Utilizatorilor către SMARTEC DC, Clientul confirmă că a fost obţinut consimţământul Utilizatorilor pentru prelucrarea datelor lor personale de către SMARTEC DC, conform prevederilor de mai sus şi îşi asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

(4) Totodată, prin semnarea acestui Contract, Clientul îşi dă acordul ca SMARTEC DC să înregistreze convorbirile telefonice cu reprezentanţii SMARTEC DC în scopul identificării nevoilor clienţilor şi îmbunătăţirii serviciilor oferite de SMARTEC DC. Clientul este informat în acest sens la momentul solicitării unei convorbiri cu un operator al Serviciului Clienţi SMARTEC DC şi are posibilitatea de a refuza convorbirea. Clientul persoană juridică se obligă să obţină consimţământul Utilizatorilor pentru efectuarea de către SMARTEC DC a unor astfel de înregistrări.

(5) Clientul poate beneficia de acţiuni de promovare a serviciilor/facilităţilor oferite de şi/sau prin intermediul SMARTEC DC prin marketing direct numai după manifestarea explicită a acordului său în acest sens. În acest caz, Clientul este de acord ca Datele cu caracter personal să îi fie prelucrate în activităţi de transfer de date în scop de marketing direct.

Clientul poate fi contactat în scopul realizării de studii de piaţă, de către SMARTEC DC sau terţi împuterniciţi de acesta, numai după manifestarea explicită a acordului său în acest sens. În acest caz Clientul este de acord ca Datele cu caracter personal să îi fie prelucrate în acest scop.

(6) SMARTEC DC nu va face publice numele, adresa şi numărul de telefon ale Clientului şi ale Utilizatorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau expres acceptate de către Client şi respectiv Utilizatori. SMARTEC DC asigură confidenţialitatea datelor furnizate de Client, în condiţiile legii şi în condiţiile prevăzute în Contract, acceptate de către Client.

(7) Prin semnarea prezentului Contract, Clientul este de acord ca datele sale de trafic web şi cele de utilizare a resurselor puse la dispoziţie de Serviciile contractate să fie prelucrate de SMARTEC DC în scopuri legate de furnizarea serviciilor de Găzduire Web, pe toată perioada contractuală. Refuzul Clientului faţă de prelucrarea acestor date de către SMARTEC DC echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor de Găzduire Web şi cu încetarea contractului în condiţiile prevăzute de acesta.

(8) SMARTEC DC informează Clientul că dispune de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată către SMARTEC DC.

(9) SMARTEC DC nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi informaţii despre conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale şi nu trebuie comunicate niciunui terţ. Prin comunicarea lor unor terţe persoane, de către Client sau Utilizator, acesta îşi asumă întreaga responsabilitate.

(10) La solicitarea expresă a Clientului, SMARTEC DC va transmite furnizorilor autorizaţi numele, adresa, codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, adresa de email şi numărul de telefon ale acestuia în vederea utilizării lor la contractarea unor Servicii Suplimentare.

1.14. Rezilierea Contractului

(1) Contractul poate înceta, prin reziliere, la iniţiativa SMARTEC DC, fără punere în întârziere, fără preaviz, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi la data menţionată în notificarea scrisă de reziliere trimisă de către SMARTEC DC în următoarele situaţii: (i) în condiţiile art. 1.7 alineatul 6 de mai sus, în situaţia în care SMARTEC DC transmite Clientului o solicitare de plată a sumelor datorate (ii) în cazul Fraudei Clientului; (iii) dacă acesta nu a notificat modificările survenite asupra informaţiilor indicate pe Prima Pagină sau în documentele anterior furnizate către SMARTEC DC; (iv) în cazul în care Clientul prin acţiunile sau inacţiunile sale aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror altor drepturi ale SMARTEC DC, (v) în cazul încălcării de către Client a obligaţiilor prevăzute la art. 1.4.2 din TCG, (vi) în cazul rezilierii de către SMARTEC DC a unor alte contracte încheiate cu Clientul, (vii) în alte cazuri prevăzute de acest Contract.

În toate aceste cazuri, Clientul va datora SMARTEC DC despăgubiri în valoare egală cu valoarea prejudiciului cauzat. În plus, în cazul în care rezilierea are loc înainte de expirarea Perioadei minime contractuale, Clientul va fi obligat, pe lângă eventuale alte despăgubiri potrivit prevederilor de mai sus, la plata unor despăgubiri egale cu Valoarea abonamentului calculat în considerarea perioadei rămase până la data expirării Perioadei minime contractuale.

(2) Clientul poate rezilia Contractul în cazul în care SMARTEC DC nu respectă parametrii de calitate menţionaţi la art. 1.4.1 alineat 7, printr-o notificare scrisă transmisă SMARTEC DC cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data rezilierii.

1.15. Denunţarea unilaterală a Contractului

(1) Contractul poate înceta prin denunţare unilaterală, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără alte formalităţi decât cele prevăzute mai jos, după cum urmează:

a) la iniţiativa Clientului, în următoarele situaţii: (i) în cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările termenilor şi condiţiilor Contractului propuse de SMARTEC DC, caz în care notificarea scrisă trebuie trimisă SMARTEC DC în termenul de 30 (treizeci) de zile calendaristice prevăzut la art. 7 din Clauzele Contractuale de Bază, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către SMARTEC DC; (ii) în cursul Perioadei minime contractuale, printr-o notificare scrisă trimisă către SMARTEC DC cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data la care se doreşte ca denunţarea să devină efectivă şi cu plata unei sume reprezentând Valoarea abonamentului înmulţit cu numărul de luni rămase până la expirarea Perioadei minime contractuale; (iii) ulterior Perioadei minime contractuale, printr-o notificare scrisă trimisă către SMARTEC DC cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data încetării şi fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către SMARTEC DC; (iv) în perioada de Satisfacţie garantată specificată la punctul 9 din Clauzele Contractuale de bază, fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către SMARTEC DC.

Clientul are dreptul de a solicita spre rambursare sumele achitate către SMARTEC DC în condiţiile pc. (iv) numai pentru Serviciile neprestate de către SMARTEC DC în perioada respectivă.

În vederea exercitării dreptului la denunţarea unilaterală a Contractului de către Client, SMARTEC DC pune la dispoziţia Clientului formulare standard disponibile la sediul SMARTEC DC.

De asemenea, Clientul persoană fizică poate denunţa verbal Contractul. În acest caz, Clientul este avertizat că SMARTEC DC nu poate garanta protecţia Clientul împotriva abuzurilor care pot apărea în legătură cu denunţarea verbală a Contractului. În cazul denunţării unilaterale, Clientul persoană fizică va trebui să probeze orice cerere în legătură cu denunţarea.

Denunţarea produce efecte de la Data de facturare ulterioară denunţării anunţată conform acestui alineat 1.

b) la iniţiativa SMARTEC DC, începând de la Data de facturare menţionată în notificarea scrisă trimisă Clientului şi fără a fi obligat la plata vreunei despăgubiri către Client, (i) în cazul în care furnizarea Serviciilor devine imposibilă din punct de vedere tehnic, datorită încetării furnizării ofertei comerciale, din cauza unor restricţii sau modificări impuse de autorităţile competente, (ii) în alte situaţii prevăzute de prezentul Contract.

1.16. Inaplicabilitatea unor clauze contractuale

În cazul în care orice prevedere a Contractului este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a Contractului care, prin urmare, va rămâne în întregime legală, valabilă şi aplicabilă. În măsura permisă de lege, orice prevedere ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere valabilă, care va implementa scopul comercial şi economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.

1.17. Notificarea modificării Contractului

SMARTEC DC va notifica modificarea Contractului în conformitate cu art. 7 din Clauzele Contractuale de Bază prin orice mijloc prin care, se poate considera în mod rezonabil că această notificare ajunge la cunoştinta publicului, de exemplu: email, telefon, presă locală, prin anunţuri radio şi TV.

1.18. Clauze finale

(1) Contractarea mai multor Abonamente de către Client se face în baza unor anexe sau acte adiţionale aduse acestui contract.

(2) SMARTEC DC se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate şi aflate la dispoziţia sa pentru a garanta securitatea prestării Serviciilor şi a Infrastructurii SMARTEC DC împotriva accesului neautorizat şi să informeze Clientul, precum şi autoritatea competentă, despre apariţia oricărui risc special de încălcare a securităţii Infrastructurii SMARTEC DC.

(3) Prevederile din această Secţiune 1 a TCG, se completează cu prevederile specifice aplicabile fiecărui tip de Serviciu de bază din Secţiunea 2 a TCG. În cazul în care există inadvertenţe între prevederile din Secţiunea 1 şi cele din Secţiunea 2, prevederile din Secţiunea 2, vor prevala. În cazul în care există inadvertenţe între prevederile din Partea II şi cele din Partea III, prevederile din Partea II vor prevala.

(4) Ofertele comerciale SMARTEC DC sunt parte integrantă a Contractului.

(5) Dacă un Serviciu de bază este contractat de către Client ca Serviciu suplimentar, acelui Serviciu Suplimentar i se vor aplica corespunzător prevederile din Secţiunea 2 a TCG.

(6) Legea română este legea aplicabilă prezentului Contract.Secţiunea 2

Dispoziţii specifice tipurilor de servicii de bază2.1. Serviciile de Găzduire Web

2.1.1. Dispoziţii comune tuturor Serviciilor de Găzduire Web

2.1.1.1. Definiţii

Următorii termeni scrişi cu majusculă vor avea înţelesul care le este atribuit mai jos:

Servicii de Găzduire Web: Serviciul de găzduire de pagini web, serviciul de E-mail, serviciul de acces la serverele SMARTEC DC, inclusiv alte servicii, cum ar fi, fără a se limita la: servicii de găzduire DNS, servicii de găzduire pe servere virtuale şi/sau dedicate.

SPAM: trimiterea de mesaje email în masă nesolicitate via Internet folosind serviciile SMARTEC DC sau ale altui furnizor de servicii cu referire la SMARTEC DC.

TLD: Top Level Domain – reprezintă un domeniu care se află la nivelul cel mai ridicat în sistemul DNS. Acestea pot fi, fără a se limita la: com, org, net,biz, info, ro,etc.

2.1.1.2. Utilizarea Serviciilor de Găzduire Web

2.1.1.2.1. Expedierea şi afişarea de mesaje şi informaţii

(1) Clientul se obligă să nu expedieze mesaje (incluzând date, informaţii, text, muzică, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale) care nu au fost solicitate sau să afişeze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunţuri electorale sau anunţuri de informaţii (denumite în continuare „Spam”), Clientul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afişarea unor astfel de mesaje.

(2) Clientul se obligă să nu utilizeze Infrastructura SMARTEC DC şi Serviciile într-un mod care afectează negativ interesele legitime ale SMARTEC DC sau ale unei terţe persoane prin intermediul unor acţiuni ca următoarele:

(a) expedierea de mesaje electronice sau faxuri care hărţuiesc sau deranjează pe ceilalţi utilizatori, prin conţinutul lor calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informaţii personale ale vreunui terţ, (b) continuarea expedierii de mesaje electronice către un adresant care a indicat că nu doreşte să mai primească asemenea mesaje, (c) expedierea de mesaje electronice care conţin informaţii contrafăcute în titlul de listing („packet header”) TCP/IP, (d) expedierea de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”, (e) expedierea de mesaje electronice într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet, (f) utilizarea unei căsuţe de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor, (g) expedierea sau afişarea de mesaje care conţin viruşi şi/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afişarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare,(h) expedierea sau afişarea de mesaje electronice de la o adresă de e-mail „fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă, (i) expedierea sau afişarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărţui terţe persoane, (j) expedierea sau afişarea de mesaje care violează dreptul de proprietate intelectuală sau industrială SMARTEC DC, a unui terţ sau de mesaje conţinând informaţii pentru care Clientul sau Utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, conform oricărei legi române sau străine aplicabile etc.

2.1.1.2.2. Pagini WEB

(1) Clientul va răspunde pentru conţinutul, precum şi pentru programarea /bazele de date, monitorizarea, întreţinerea şi actualizarea paginii WEB găzduite de SMARTEC DC pe serverul său. În cazul în care pagina WEB a Clientului de pe serverul SMARTEC DC contravine prevederilor legale, SMARTEC DC are dreptul de a suspenda furnizarea Serviciilor sau de a rezilia Contractul, în conformitate cu art. 1.9 alin. 3 sau art. 1.14 alin. 2 din Secţiunea 1 a TCG.

(2) Clientul a cărui pagina WEB utilizează o mare parte din resursele serverului (cum ar fi, dar fără a se limita la, timpii de răspuns ai procesorului, utilizarea memoriei şi alte elemente de reţea) i se va da posibilitatea să plătească un Tarif adiţional (care depinde de resursele utilizate) sau să reducă resursele utilizate la un nivel acceptabil stabilit de SMARTEC DC şi corespunzător Serviciului oferit de SMARTEC DC.

SMARTEC DC va notifica cu bună-credinţă Clientul în cazul în care acesta

utilizează o mare parte din resursele serverului. În cazul în care într-o perioadă de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la notificare Clientul nu îşi va reduce resursele utilizate la nivelul acceptabil stabilit şi comunicat de către SMARTEC DC, se va considera că a acceptat Tariful adiţional notificat.

2.1.1.2.3. Nume de domenii şi servicii DNS

(1) SMARTEC DC poate face apel la serviciile partenerilor săi pentru a rezerva nume de domenii în numele şi la cererea expresă a Clientului.

(2) Înregistrarea numelor de domenii se realizează doar după confirmarea plăţii conform facturii sau facturii proforme emise prin formularul de comanda. Dacă între data depunerii comenzii şi data confirmării plătii numele de domeniu care se doreşte a fi achiziţionat este înregistrat de către un terţ beneficiar, vi se acorda fie posibilitatea de a vi se returna contravaloarea în lei a facturii proforme, fie de a înregistra un alt nume de domeniu cu aceeaşi terminatie.

(3) Proprietarul numelui de domeniu comandat de un Client este Clientul.

(4) SMARTEC DC oferă Servicii de găzduire DNS numai pentru numele de domenii asociate cu un Serviciu Activat de Client.

(5) Clientul este singurul răspunzător de corectitudinea înregistrărilor DNS aferente numelui de domeniu. Gestionarea acestor înregistrări se face prin Aplicaţia ”MyWeb”. SMARTEC DC poate corecta aceste înregistrări numai la solicitarea Clientului şi poate solicita o taxă administrativă pentru acest Serviciu.

2.1.1.4. Calitatea Serviciilor

Serviciile de Găzduire Web sunt oferite de SMARTEC DC cu bună credinţă, în sistemul serviciilor unde operatorul depune toate diligenţele în îndeplinirea obiectului contractului („best efforts“) şi niciuna dintre obligaţiile SMARTEC DC în legătură cu accesul la şi calitatea Serviciilor de Găzduire Web nu este obligaţie de rezultat.

SMARTEC DC oferă şi Clientul acceptă Serviciile de Găzduire Web în aceste condiţii.

SMARTEC DC va depune toate eforturile pentru a-i asigura Clientului sau accesul la Serviciile de Găzduire Web, neputând însă oferi garanţia calităţii accesului şi transmisiei.

SMARTEC DC este exonerat de orice răspundere în caz de imposibilitatea Clientului de a accesa anumite Servicii oferite de SMARTEC DC cauzată de echipamentul şi programele software utilizate de acesta. Ca urmare a necesităţilor legate de exploatarea sau de organizarea Serviciilor de Găzduire Web, SMARTEC DC îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul sau unele caracteristici ale Serviciilor de date oferite, în aşa fel încât drepturile Clientului să fie cât mai puţin afectate.

Clientul poate avea acces la Serviciile contractate, în condiţiile prevăzute în acest articol, 24 ore/zi, 7 zile/saptămână şi cu excepţia perioadelor în care se efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi îngreunat în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate a reţelei de transmisii de date. Clientul va folosi Serviciile SMARTEC DC numai pentru uzul propriu şi nu va folosi Serviciile SMARTEC DC în scopul prestării, cu sau fără plată, de servicii similare către terţi. SMARTEC DC are dreptul, în scopul asigurării funcţionării reţelei şi desfăşurării lucrărilor de întreţinere, să folosească, să stocheze, să afişeze, să copieze, să transmită, să interpreteze, să editeze şi să distribuie informaţiile Clientului mai multor servere locale şi/sau internaţionale. SMARTEC DC nu va interveni în niciun fel în informaţia transmisă de către Client. SMARTEC DC nu garantează că aceste proceduri vor asigura accesul normal la informaţia Clientului sau vor preveni pierderea sau alterarea acesteia.

2.1.1.5. Securitatea

1) Clientul se obligă să nu încalce sau să încerce să încalce securitatea infrastructurii SMARTEC DC şi a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Clientului sau pătrunderea într-un server sau cont pe care Clientul nu are permisiunea să îl acceseze, (b) încercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui sistem sau a unei reţele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil Serviciul unui alt utilizator, gazdă sau reţea, inclusiv, fără a se limita la mijloace de supraîncărcare, „flooding”, „mailbombing”, sau „spaming”, adică trimiterea de cantităţi mari de e-mailuri sau altfel de informaţii către o adresă de e-mail individuală sau către un alt utilizator al Serviciului, (d) contrafacerea oricărui “header” TCP/IP sau a oricărei părţi din informaţia cuprinsă în aceasta odată cu expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet sau declanşarea oricărei acţiuni în vederea obţinerii de servicii la care Utilizatorul nu are dreptul.

(2) Pentru protejarea Reţelei SMARTEC DC, a resurselor SMARTEC DC, precum şi a celorlalti Clienţi, în cazul unor atacuri de tip „Denial-of-Service” având ca ţintă adrese de Internet, SMARTEC DC îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea efectelor unor astfel de incidente. Măsurile pot include, fără a se limita la, blocarea temporară în întreaga Reţea SMARTEC DC a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului.

(3) SMARTEC DC îşi rezervă dreptul să şteargă orice informaţie pe care Clientul a introdus-o în sistemul său şi care poate cauza căderea sau funcţionarea necorespunzătoare a Reţelei SMARTEC DC. SMARTEC DC va notifica Clientul în cel mai scurt termen posibil şi îi va oferi explicaţiile necesare în legătură cu exercitarea acestui drept.

(4) Clientul răspunde pentru protecţia sistemului său informatic şi pentru integritatea datelor introduse în sistemele SMARTEC DC.

 Prezentul exemplar este semnat pentru conformitate de domnul

Marius Lăpuşan, Administrator al SMARTEC DC S.R.L.

S.C. SMARTEC DC S.R.L.

400535 Răvaşului nr.8
Cluj-Napoca, Cluj
Tel.: 0264 40 30 90
www.smartec.ro